Varsha Kotdiya

Varsha Kotdiya

Vice President HR

Capgemini